Kotifiltterit Oy Ab yleiset vuokrausehdot (konevuokraamojen
yleiset vuokrausehtojen mukaan)


1. Sopijapuolet ja soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kotifiltterit Oy Ab;n (jäljempänä
”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä.
Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia
oikeuksia.

2. Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti
noudettavissa vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään
vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan
kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan
edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on määritelty kunkin
kalustoryhmän kohdalta erikseen.

3. Vuokrauskohde
Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokralleottajan sopima kalusto
sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on
vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on
velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrä, laatu ja
kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä
siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan
siitä hetkestä, jolloin vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. Kaluston luovuttaminen
Kalusto luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena vuokralleantajan
varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja
kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

5. Vuokrakaluston käyttö
Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen.
Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun
tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti.
Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralleottaja
ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman
vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman
vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

6. Vuokrauskohteen palautus
Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto vuokralleantajalle välittömästi
vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli
vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta
vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

7. Vuokralleottajan vastuu
Vuokralleottaja on velvollinen vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä
käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
Vuokralleottaja on velvollinen korvamaan vuokra-aikana tuhoutuneet tai
kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä
mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta
erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten
työmaatarkastusten suorittamisesta.

8. Vuokralle antajan vastuu
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista
korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai
rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai
välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. Vakuutukset
Vuokrakalusto ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja
vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli
vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen vuokralleottajan
lukuun, vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus vuokralleottajan
lukuun.

10. Sopimisrikkomus
Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin
olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti
purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa
kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan
toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sopimuksen tekemisen
jälkeen sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa
tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä.
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta
vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

11. Ylivoimainen este
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste,
tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku sota
liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute,
valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota
vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös
silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat
kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun.
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole
velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä
aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

12. Vuokrasopimuksen siirtäminen
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa
vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan
kirjallista suostumusta.

13. Riitaisuudet
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan
vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokralleantajan niin tahtoessa
vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kotifiltterit
Oy Ab:n (”vuokralleantaja”)ja vuokralleottajan (”vuokralleottaja”) välillä.
Näillä ehdoilla ei vähennetä Kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.